• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Календар відкривається - літо починається

Календар відкривається - літо починається

2017-06-05

/Files/photogallery/leto_1.jpg

КАЛЕНДАР ВІДКРИВАЄТЬСЯ — ЛІТО ПОЧИНАЄТЬСЯ

Яскравої літньої пори, коли звідусіль лине дзвінкий пташиний спів, а око милує різнобарв'я трав та квітів , здається, у самому повітрі бринить натхнення. Погодьтеся, споглядаючи цю красу, хочеться її примножувати: образним словом, неповторною мелодією, грайливим рухом. Улітку, коли вся природа ніби запрошує нас до відпочинку, важливо правильно організувати й змістовно наповнити життєдіяльність дітей. Тож з'ясуємо, як зробити перебування дошкільників у дитячому садку цікавим та водночас якнайповніше ознайомити їх із літньою темою.

Нарешті ми дочека­лися — і настала ця дов­гоочікувана пора подоро­жей та розваг, фантазій і здійснення мрій — дзвін­ке літо! Воно кличе нас до запашних трав і яскравих метеликів, запрошує швидше става­ти на ролики й сідати на велосипеди, бігати босо­ніж по теплих калюжах і з м'ячем по футбольному полю.

ОРГАНІЗОВУЄМО ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ УЛІТКУ

Для дітей літо — без­турботна пора позитив­них емоцій та приємного відпочинку. А для педаго­гів — це гарячий час тривог і турбот. Цієї пори перед нами щоразу постають за­питання: як перетвори­ти знайомі дошкільникам ділянки дошкільного на­вчального закладу в не­звичайний світ та створи­ти сприятливі умови для повноцінного відпочинку кожної дитини?

Аби зробити перебу­вання дошкільників у дитя­чому садку влітку цікавим і невимушеним, педагогічний колектив має щоденно уріз­номанітнювати їхню жит­тєдіяльність, організовуючи, зокрема, творчі майстерні, реа­лізовуючи проекти, залучаючи дітей до дослідницької та тру­дової діяльності, а також вла­штовуючи для них сюрпризні моменти та розваги, що ство­рюють радісний, піднесений настрій. Водночас влітку слід збільшити час перебування ді­тей на свіжому повітрі й неод­мінно здійснювати фізкультур­но-оздоровчі заходи.

Педагоги дошкільного закладу влітку організовують роботу в таких аспектах: я знаю, я радію, я пізнаю.

Я ЗНАЮ

Літо відкриває широ­кі можливості для формуван­ня реалістичних уявлень дітей про природу, виховання в них допитливості, уміння спостері­гати, логічно мислити. Значно урізноманітнюються в літніх умовах такі звичні, на перший погляд, форми роботи з дітьми, як праця і спостереження в при­роді, ознайомлення з довкіл­лям тощо. Тож вико­ристовуємо сприятливі погодні умови для організації ціка­вих екскурсій і прогулянок, аби показати дошкільникам те, чого вони не зможуть побачи­ти в інші пори року, наприклад, сезонну сільськогосподарську працю дорослих тощо.

Завдяки особливостям літнього пе­ріоду формують уявлення дітей про залежність сезонних змін у природі від обертання Зем­лі навколо Сонця. На­вчають дошкільників визначати характерні зміни, що відбува­ються влітку з погодою, у рос­линному та тваринному світі, а також помічати особливос­ті організації сільськогосподар­ської праці. Таким чином підводять дітей до висновку, що всі живі істоти змінюють свою поведін­ку залежно від погодних умов, а за поведінкою комах або тва­рин можна ще й прогнозувати зміни в природі.

Ефективним способом за­кріпити отримані знання є ство­рення інтелектуальної кар­ти. Під час такої форми роботи з дошкільниками педагоги звертають їхню увагу на такі аспекти літ­ньої теми:

- квіти, що розцвітають у літні місяці;

- дарунки літа — ягоди, фрукти та овочі (Який мі­сяць що дарує? Чи мож­ливі вони без праці до­рослих?);

- літні розваги та подо­рожі;

- свята — релігійні (Івана Купала, Трійця) та дер­жавні (День Незалежнос­ті, День Конституції).

У межах літньої теми змі­нюються й джерела інформа­ції. Якщо під час проживання інших тем ми зазвичай зверта­ємося до енциклопедичної лі­тератури, то влітку маємо змогу отримувати інформацію безпо­середньо під час взаємодії з ре­альними об'єктами навколиш­нього світу.

Я РАДІЮ

Особливу увагу дошкіль­ників педагоги звертають на ми­лування природою. Свіже й тепле повітря, зелень навкруги — усе це спри­яє вихованню в дітей лю­бові й дбайливого ставлення до природи, інтересу до її явищ і об'єктів. Тож відкриваємо з ді­тьми світ живої природи: спостерігаємо за життям мурашника, польо­том бабки, слухаємо спів пта­хів, пробуємо розгледіти в гус­тій кроні дерева пташине гніздо.

Під час спостережень у природі вихователі ак­тивно використовують емоцій­но забарвлену лексику, образні вислови та стійкі словосполу­чення, застосовують елемен­ти емпатії (наприклад, «Я — кра­плинка», «Я веселий — сумний дощик»).

Розглядаючи літні пей­зажі, педагоги організовують з дітьми хвилинки милування, а відтак — обговорен­ня у вигляді «відкритого мікрофо­на» або обміну думками на тему «За що ми любимо літо?».

Формуванню образного мислення дошкільників сприя­ють лексичні вправи на до­бір асоціацій до слова «сонеч­ко» («краплинка», «промінчик», «травичка» тощо) та обговорен­ня літнього настрою. Під час такого обговорення педагоги використовують піктограми, сим­волізацію, психологічні етюди.

Я ПІЗНАЮ

Основний напрям ДНЗ у робо­ті з дітьми влітку — це набуття ними досвіду пізнання, пізна­вального спілкування, взаємодії та унаочнення результатів у різ­них видах дитячої творчості. Дітей цікавлять, зокрема, такі за­питання:

- Де ночує сонечко?

- Звідки взялося найперше насіння?

- Куди зникає калюжа?

- Чому люди, які не пра­цюють, не перетворюють­ся в мавп?

- Як сплять мурашки?

- Як бджоли знаходять до­рогу додому?

А відповіді на ці та інші за­питання вони отримують під час активної взаємодії з довкіллям.

У літній період вихователі організовують ігри ді­тей із піском, що є ефективним способом роз­витку уяви дошкільників та за­собом корекційного впливу. Адже, граючись із піском, до­шкільник почувається госпо­дарем свого маленького світу, режисером вистави, що розігру­ється в пісочниці.

Для ігор із піском педагоги пропонують ді­тям різні дрібні фігурки, іграшки тощо, а відтак органі­зовують такі тематичні ігри: «Дно моря», «Зоопарк», «Бабусине подвір'я влітку», «Джунглі», «Пляж», «Наш майданчик», «Буді­вельний майданчик», «Грядка вліт­ку», «Квітуча долина».

Діти активно включають­ся в пізнання закономірнос­тей у навколишньому світі під час прогулянок , дослідів із природними матері­алами, трудової діяльності на ділянці.

Педагоги ДНЗ формують в дошкіль­ників цілісну картину світу за допомогою дослідів: «Ми, крапельки води, по­стійно подорожуємо», «Я — соняч­ний промінчик. Я несу енергію Землі — світло й тепло.», «Я — повітря­на кулька. Я вмію літати, а роблю це завдяки повітрю, яке всереди­ні мене та навколо. Воно для всіх найважливіше. Хочеш познайоми­тися з ним? Тож полетімо разом».

Занурити дітей у світ до­сліджень та відкриттів з метою вивчення із дошкільниками за­кономірностей природних явищ дають змогу цікаві книги, кольоро­ві олівці, фарби та крейда. Ма­лювання чудово розвиває уяву та фантазію, а використання яскравих фарб і нетрадиційних технік малювання та дизайн-діяльності сприяє розвитку твор­чого потенціалу дошкільників.

Під час літнього періоду дитячий са­док стає для дітей міс­цем нових вражень, ігор, за­гадок, друзів. Щодня ми бачимо сяйливі очі дітей, а в них — запитання «А що ж буде сьогодні?». Наше завдан­ня — запалювати нові зірки й зі­рочки успішності в серцях дітей. Адже разом із ними ми відкри­ваємо нові можливості та праг­немо цікаво й весело прожити це маленьке життя — літо!

Кiлькiсть переглядiв: 34