Відомо, що методична робота в сучасному дошкільному закладі – це цілісна система взаємопов’язаних заходів, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога, педагогічного колективу з метою підвищення ефективності освітнього процесу.

В «Орлятко» сформувалась власна стратегія і тактика методичної роботи з педагогами. Головний напрямок якої є – допомагати педагогам постійно оволодівати новими, ефективними формами і методами роботи з дошкільниками, забезпечувати умови для розвитку творчості педагогів, підвищувати їхню професійну майстерність та компетентність.

Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти; інноваційних технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти; використання інформаційно - комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

Проте у кожного вихователя свій професійний портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний, власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо.

Тож при плануванні методичної роботи обов’язково враховується аналіз і самоаналіз роботи вихователів з розвитку дітей дошкільного віку, результати діагностичного анкетування та професійні запити кожного вихователя; характер труднощів, з якими педагоги можуть зіткнутися при виконанні тих чи інших заходів.

Робота в дошкільному навчальному закладі «Орлятко»

ведеться згідно річного плану

План спрямований на виконання завдань Закону України

“Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Педколектив ДНЗ працює над

всебічним загальним розвитком вихованців

відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

Освітні програми за якими працює заклад освіти

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина".

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.

Головним напрямком діяльності кожного вихователя

були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

Методична робота ведеться у слідуючих напрямках:

· створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педколективі;

· знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;

· підвищення професійної компетентності вихователів;

· вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.

Методична мета

· збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;

· постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;

· створення такого освітнього простору, де повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

Навчально-методична база та ефективність її використання під час навчально-виховного процесу


Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Оформлення групових приміщень, кабінетів, музичної та спортивної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.
Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної групи відповідає віку дітей.

При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості - потреба дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити розвивально-пізнавальний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так і індивідуально.

У кожній віковій групі обладнано методичні шафи , де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми відповідного дошкільного віку.

Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності

та роботи з педагогічними кадрами

в дошкільному закладі є методичний кабінет.
Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету Окремими розділами виділено нормативні документи, документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, матеріали перспективного педагогічного досвіду.

Для реалізації одної з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги: дитячої художньої літератури, методичної літератури, дидактичних ігор, періодичних видань, книгу обліку іграшок та посібників, книгу отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівників. Це інформації, доповіді, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних днів, тижнів, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження рівнів засвоєння дітьми програми для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.

Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи з педагогічними кадрами. В роботі з педколективом впроваджуються масові (педради, семінари), групові (семінари-практикуми, творчі групи) та індивідуальні (самоосвіта, курсова перепідготовка) форми методичної роботи.

В дошкільному закладі створені належні умови

для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.
Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на методгодинах.
Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.

Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи: круглий стіл, методичні посиденьки, прес-конференції, диспути, дискусії, «мозковий штурм», панорами методичних заходів, презентації ідей, творчі звіти педагогів, майстер – класи, випуск педагогічних порадників для батьків, створення мультимедійних презентацій.
Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки творчих робіт працівників закладу .
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет та діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

Але які б форми методичної роботи не використовувалися в закладі, головними дієвими особами в колективі є діти, наші вихованці. Адже саме для них, наших улюблених малюків, педагогічний колектив підвищує власний професіоналізм, створює відповідні умови для їх всебічного розвитку.

Бо як к говорять класики:

«Талант створювати не можна,

але

можна створювати культуру тобто ґрунт,

на якому ростуть і процвітають таланти»

(Генріх Нейгауз)

Діти – це наші мрії, наша надія, наша радість. А кожна дитина – особливий світ, і пізнати його може той, хто разом з малюком долучатиметься до його радощів, успіхів, тривог, хто розумітиме його самого. Саме тому основний критерій навчально -виховної роботи колективу садочку: краще те,що краще для дитини, а не те, що зручно для дорослих.

Одним з пріоритетних напрямків ДНЗ "Орлятко"

є розвиток творчих здібностей вихованців.

Поняття“творчість” визначається як діяльність, в результаті якої дитина створює нове, оригінальне, виявляючи уяву, реалізуючи свій задум, самостійно знаходячи засіб для його втілення. На основі творчого потенціалу педагогічних працівників, можливостей ДНЗ, інтересів дітей, потреб батьків, для забезпечення єдиного освітнього простору, перед нами стоять такі вимоги:

· модернізація розвитку творчих здібностей дітей

· забезпечення матеріально- технічної та методичної бази для впровадження пріорітетного напряму ;

· створення системи розвитку творчих здібностей через художньо - образотворчу , музичну , хореографічну та театралізовану діяльність .

Вихователі широко використовують елементи інноваційних методик, які допомагають зробити процес виховання та навчання дітей більш цікавим та дієвим. Це"Ейдотехніка", методика М.М.Єфименка "Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей", Г.С.Тарасенко "Естетико-екологічне виховання", Л.Б.Фесюкової "Виховання казкою", Л.В.Шелестової"Вчимося читати", С.Циганової "Образотворча діяльність дітей раннього віку", Є.Шейко "Розвиток пізнавальної сфери дитини за допомогою розвивальних ігор", Н.Харченко "Формування навичок міркування дітей дошкільного віку", пальчикова гімнастика..

Проводять поглиблену роботу з розвитку інтелектуальних здібностей кожної дитини шляхом більш активного використання логічних ігор і вправ, використовуються різні види мистецтва в розвитку творчих здібностей дітей , продовжують роботу з питань загартування та використання нетрадиційних методів оздоровлення дитячого організму з метою зміцнення і збереження здоров’я дошкільників, здійснюють диференційований підхід до дітей для забезпечення результативності процесу.

З метою психологічного розвантаженняпроводяться

ігри-медитацїї,кінезіологічні вправи, психогімнастика, кольоротерапія, ґудзикова терапія, які активізують позитивні емоції малят.

Окрім оздоровчого напрямку колектив ДНЗ «Орлятко» займається проблемою інтелектуального розвитку дітей.

Ми пройшли нелегкий шлях від пошуків, спроб, помилок. І сьогодні маємо певні досягнення.

Ми дійшли висновку,

що інтелект - це загальна здатність до пізнання і розв'язування проблем, без проб і помилок, що визначають успішність будь-якої діяльності і лежать в основі інших здібностей.

Ми зрозуміли,

що підґрунтя для всього подальшого розвитку інтелекту закладається з дошкільного віку, коли розвивається фундаментальна здатність мозку приймати зовнішні сигнали, створювати образи предметів і запам’ятовувати їх.

Що ж ми робимо в дошкільному закладі, щоб якомога повніше задіяти цей величезний потенціал, закладений природою?

Дбаємо про те, щоб клітини мозку малюка завжди мали вдосталь поживи для розуму. Добиваємося , щоб у розумовому розвитку дитини був задіяний увесь мозок: і ліва, і права півкулі. Заохочуємо дитину як до фізичної, так і до розумової діяльності, підкреслюємо цінність різнобіччя.

Показником інтелектуальної вихованості є,

ми вважаємо, уміння знайти в пам'яті за першою вимогою все, що раніше було отримано.

Для інтелектуального розвитку дітей в дитячому садочку впроваджуються унікальні методики з раннього віку.

Цікавою методикою, яка сприяє стрімкому розвитку розумових здібностей малюків, є пальчикова гімнастика. Ці вправи допомагають не лише формувати тонкі рухи пальців обох рук, готувати руку до письма, а й розвивати зорову та слухову увагу, виховувати працездатність, терплячість.

Для стимуляції інтелектуального розвитку психологом дитячого садка використовується комплекс спеціальних кінезіологічних вправ. Розвивальна робота спрямовується від руху до мислення , а не навпаки. Під впливом кінезіологічних тренувань в організмі відбуваються позитивні структурні зміни.

Ці методики дозволяють виявити приховані здібності дитини і розширити межі можливості її мозку. Заняття усувають дезадаптацію у процесі навчання, гармонізують роботу головного мозку.

З середнього дошкільного віку запрошуємо дітей у мандрівку країною Логіки. Мандрувати допомагає система логічних вправ та завдань, яка сприяє розвиткові у дітей мислення, творчої уяви, уваги, пам'яті.

Батьки сучасних дітей намагаються, щоб діти багато знали, сприймали багато різної інформації, і щоб вона залишалася в їхній пам'яті надовго. Це легко вирішується в нашому садочку завдяки застосуванню методики розвитку асоціативно-образного мислення - ейдотехніки.

На заняттях з ейдотехніки, логіки дошкільнята не просто засвоюють запропоновані дорослими знання, - вони вносять у цей процес свій власний досвід, який взаємодіє з новою інформацією, а відтак народжуються нові здогади, припущення - нові знання. Ці інтелектуальні технології дозволяють говорити про якісно нову освіту - ультра освіту.

Намагаємося якомога більше занять виносити

на природу - на територію садка. У близькому спілкуванні з природою розширюється світогляд наших вихованців, наукова інформація, що ґрунтується на безпосередніх спостереженнях, позитивних емоціях, засвоюється міцно й свідомо, стає фундаментом для розвитку.

Колектив дитячого садка старається зробити так, щоб тільки-но переступивши поріг ДНЗ, батьки відчули: в садку все робиться для того, щоб їхній дитині було комфортно серед затишних інтер’єрів уважних і лагідних працівників. Під час прийому малюка до дитсадка у тата й мами розпитають усе про сина чи доньку: що люблять, що непокоїть, які улюблені справи і заняття, чи є друзі…. Це потрібно для того, щоб вчасно підібрати «ключик» до вихованця, допомогти йому безболісно влитись в колектив групи.

Тут панує щирість і любов до дітей, високий професіоналізм і гармонія. Тут дітям тепло і затишно. Тут можна усе - дружити, мріяти, міркувати, малювати, сміятися, любити, гратися, творити, радіти, жартувати, сумувати, фантазувати, помилятися...

Справді, можна усе, але за важливих умов: поважати інших так, як поважаєш себе. Допомагати один одному, радіти успіхам інших, бути добрим, уміти співчувати.

Наш колектив вважає,що діти - це паростки життя і ми плекаємо їх з любов'ю.

Кiлькiсть переглядiв: 116